20 เมษายน 2564

กรุงเทพฯ (20 เมษายน 2564) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุงสุดที่ 36.50 บาทต่อหุ้น หรือจำนวนเงินขั้นต่ำ 36,500 บาท และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น (หรือจำนวนเงินทวีคูณของ 3,650 บาท) โดยสามารถจองผ่านช่องทางกรุงศรี โมบาย แอปพลิเคชัน (KMA) หรือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) ได้ง่ายและสะดวก

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและประสบการณ์การใช้งาน KMA ที่ดียิ่งขึ้น ธนาคารแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการสร้างโปรไฟล์และทำแบบประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์และทำแบบประเมินความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์ ได้ที่

www.krungsri.com/th/TIDLOR-IPO

และสำหรับบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่

https://www.krungsrisecurities.com

  สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้น TIDLOR ผ่าน KMA แต่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านสาขาของธนาคาร และทำการจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา วิธีการและเงื่อนไขการจองซื้อที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นบัญชีรับคืนเงินค่าจองซื้อ หากนักลงทุนไม่ได้รับจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรหุ้นเพียงบางส่วน หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อ โดยแนะนำให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อนวันจองซื้อหุ้น

  การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้จะใช้วิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงที่สุด มาก่อนมาหลังมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเท่ากัน โดยในกระบวนการจัดสรรรอบแรก ผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรรายละ 1,000 หุ้น และรอบต่อไปรายละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะจัดสรรหมด แต่ถ้ามีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากจนจัดสรรไม่พอในรอบแรก ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มผู้ได้รับการจัดสรร และคาดว่าจะดำเนินการประกาศผลการจัดสรรหุ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทาง

www.settrade.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Krungsri Call Center 1572

Say hello

Find us at the office

Chappa- Adamitis street no. 38, 81811 Tripoli, Libya

Give us a ring

Alda Runion
+69 213 130 910
Mon - Fri, 10:00-22:00

Say hello