Det er især, når du sælger værdipapirer, du skal gøre noget.

  • Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du betale skat af gevinsten. Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes som aktieindkomst.
  • Hvis du har haft tab ved at sælge aktier, kan du trække tabet fra, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om købet.
  • Gem altid dokumentation for salget.

Sådan opgør du gevinst og tab ved salg af aktier  

Først ind, først ud

Sælger du aktier i samme selskab og med samme rettigheder, hvor du har købt nogle før og nogle efter 1. januar 2006, anses de først købte som hovedregel for de først solgte.

Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere børsnoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 66. Skattestyrelsen trækker automatisk tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg - dog kun i aktieudbytter og gevinster, der er aktieindkomst og vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Du kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. 

Hvis dit tab er større end det samlede beløb af dine aktieudbytter og gevinster (kaldet aktieindkomst), får du fradrag for det resterende tab i denne rækkefølge:

  • Det overskydende tab trækkes automatisk fra i summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Denne overførsel er obligatorisk.
  • Er der stadig et overskydende tab, bliver det overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk først hos dig og dernæst hos din ægtefælle. Et fremført tab skal modregnes i takt med, at der er nettogevinst mv. i de efterfølgende indkomstår.

Læs mere om Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere unoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 67, eller i oplysningsskemaet. Når du har oplyst om tabet, bliver det automatisk modregnet i eventuel positiv aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen.

Hvis du er gift og samlevende ved årets udgang, skal din negative aktieindkomst dog først modregnes i din ægtefælles eventuelle positive aktieindkomst for samme år, inden der beregnes et negativt skattebeløb.

  • Et negativt skattebeløb, som er større end din egen slutskat af anden indkomst, modregnes i en samlevende ægtefælles slutskat for samme indkomstår.
  • Er der stadig et overskydende negativt skattebeløb, bliver det automatisk modregnet i skatten i de efterfølgende år, først i din egen skat og dernæst i din ægtefælles.

Skatteværdi af negativ aktieindkomst beregnes med 27 % af de første 56.500 kr. og 42 % af resten for 2021. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 113.000 kr. For 2020 er beløbsgrænsen på 55.300 kr. og for ægtepar på 110.600 kr.

Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede), skal du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Skat af medarbejderaktier

Du skal betale skat af gevinst (fortjeneste) på medarbejderaktier og kan få fradrag for tab på samme måde som af almindelige aktier.

Læs mere om blandt andet særordninger i Skat af medarbejderaktier.

Salg af tegningsret beskattes som aktieindkomst

En tegningsret er den ret, der giver et selskabs aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital. Vil du ikke selv udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten beskattes som aktieindkomst. Vær opmærksom på, at der er særlige beregningsregler.

Læs mere i Tegningsretter til nye aktier.

Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter

Hvis du har tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, og kontrakten eller de underliggende aktier er optaget til handel på et reguleret marked, kan du på visse betingelser få tabet modregnet i gevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Denne udvidede modregningsadgang gælder kun tab, der er konstateret fra og med 2010. Læs mere om disse betingelser:

Rubrik 346 - Gevinst/tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringer

Say hello

Find us at the office

Chappa- Adamitis street no. 38, 81811 Tripoli, Libya

Give us a ring

Alda Runion
+69 213 130 910
Mon - Fri, 10:00-22:00

Say hello